توجه :

 این نشریه بصورت دو فصل نامه منتشر و از نشریات اختصاصی مدیریت می باشد،مطابق با سیاستهای مدیران برای داوری مقالات مبلع 200.000 تومان دریافت و برای مقالات برگزیده مبلغ 1000.000 تومان جهت هزینه های چاپ دریافت خواهد شد.

===========================================

تا زمان راه اندازی درگاه پرداخت الکترونیکی می توانید مبلغ داوری و پذیرش مقالات را به شماره حساب اعلامی واریز و تصویر فیش را برای ما ارسال نمایید.

نویسندگان محترم توجه فرمایید به هیچ وجه بعد از بارگزاری و یا پذیرش مقاله تغییری در اسامی نویسندگان و یا سمت های نویسندگان ممکن نیست. لذا خواهشمندیم در هنگام بارگزاری به این موارد دقت فرمایید.

جستجو

شناسنامه نشریه:

دو فصلنامه تخصصی "مدیریت مدرن"

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

دکتر جلال زکی

سردبیر :

خانم دکتر ماهرخ لطف الهی

تحریریه :

مهندس توحید سعدی کیا

اکبر پور فاطمی

داوران نشریه